Serwis

1.Hardware Storm Piotr Kała zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji Kupującemu zwanego zamiennie Reklamującym na zakupione produkty. Gwarancja rozpoczyna się od daty wystawienia faktury zakupu na dany towar. Okres gwarancji jest podany w miesiącach lub za pomocą symbolu przy każdej pozycji na wydrukowanej karcie gwarancyjnej. Daje to prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej w czasie trwania okresu gwarancyjnego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w dalszej części umowy. Gwarancja wieczysta (opisana jako gwarancja na 99 miesięcy), którą objęte są niektóre towary wygasa 12 miesięcy po zaprzestaniu produkcji objętego nią produktu.

 

2. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, Reklamujący musi przedstawić ważną kartę gwarancyjną oraz dokument zakupu towaru, bez którego karta gwarancyjna jest nieważna.

 

3. Gwarancja udzielona przez Hardware Storm nie może być przeniesiona na osoby trzecie.

 

4. Produkt w okresie bezpłatnej obsługi serwisowej:

 

I. Może być wymieniony na inny, nowy lub naprawiony, pełnosprawny produkt o podobnych parametrach technicznych. Również innego producenta.

II. Może być wymieniony na nowy, jeżeli Serwis Hardware Storm  dokona czterech napraw, a produkt nadal będzie niezdatny do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

III. Może być wymieniony, jeżeli Serwis Hardware Storm  uzna usunięcie wady za niemożliwe.

IV. Produkt wymieniony zachowuje prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany serwisowej, w czasie będącym kontynuacją pierwotnego okresu gwarancyjnego liczonego od daty zakupu (daty wystawienia dokumentu sprzedaży).

V. Może zostać rozliczony na podstawie faktury korygującej jeśli naprawa lub wymiana na inny pełnosprawny produkt o podobnych parametrach technicznych będzie niemożliwa bądź nieopłacalna.

 

5. Reklamowane produkty muszą być dostarczone w trakcie trwania gwarancji przez Kupującego na jego koszt i ryzyko do siedziby Hardware Storm Piotr Kała 47-330 Zdzieszowice ul. Góry Św. Anny 3, tel. 77 545 30 14.

 

6. Reklamujący za pośrednictwem serwisu WWW, zobowiązani są do korzystania z adresu mailowego podanego w danych rejestrowych ich konta dostępu do WWW.

Na ten adres przesyłane będą wszelkie informacje związane ze stanem składanych przez nich reklamacji. Niektóre z nich wymagać będą reakcji ze strony użytkownika.

 

7. Towar musi być dostarczony do Serwisu z takim wyposażeniem, z jakim został zakupiony. Wszystkie nalepki i oznakowania naniesione przez Kupującego oraz dalszych użytkowników powinny być usunięte, a w przypadku, gdy oznaczenie będzie w jakikolwiek sposób uniemożliwiało identyfikację, Gwarant ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej. W trakcie oddawania do Serwisu Reklamujący ma obowiązek dokładnie opisać usterkę oraz przedstawić kopię Karty Gwarancyjnej. Reklamacja produktu biegnie od daty dostarczenia wszystkich wymaganych części wyposażenia i dokumentów i trwa do 21 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba sprowadzenia części zamiennych lub wysłania reklamowanego towaru do serwisu specjalistycznego okres ten może być wydłużony do 30 dni roboczych. Jeżeli zajdzie potrzeba wysłania towaru do producenta (za granicę), okres naprawy przedłuża się o czas pobytu towaru za granicą. Jeżeli dołączona gwarancja danego towaru stanowi inaczej, to okres naprawy jest taki, jak wskazany w dołączonej gwarancji. W przypadkach, gdy Klient godzi się na przyjęcie warunkowe i jest to zamieszczone na rewersie (gdy towar nie spełnia wszystkich wymogów gwarancyjnych i serwisowych), okres reklamacji jest nieokreślony. W takich przypadkach Serwis będzie dokładał wszelkich starań, aby okres ten był jak najkrótszy.

 

I. W przypadku, gdy towar (towary) są dostarczone za pośrednictwem spedytora, paczka musi zawierać listę numer RMA nadany przez system reklamacyjny oraz listę z numerami seryjnymi produktów, wyposażeniem, usterkami, datą odesłania oraz pieczątką i podpisem wysyłającego.

II. Wysyłający ma obowiązek telefonicznego uzgodnienia w ciągu 3 dni stanu reklamacji znajdujących się w Serwisie Hardware Storm  

III. Serwis Hardware Storm nie przyjmuje paczek wysyłanych na koszt odbiorcy.

 

8. Produkt musi być dostarczony w opakowaniu gwarantującym jego bezpieczny transport (karton, styropiany, folie antystatyczne). W przypadku dostarczenia sprzętu bez oryginalnego opakowania serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie.

 

9. Po wykonaniu naprawy towar jest wydawany Reklamującemu osobiście na podstawie rewersu lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej na koszt Hardware Storm. W przypadku korzystania z usług spedytora Reklamujący wraz z towarem otrzymuje listę odesłanych reklamacji. Potwierdzoną listę musi zwrócić do Serwisu Hardware Storm  w terminie do 3 dni od dnia otrzymania przesyłki. Po tym terminie reklamacje dotyczące stanu ilościowego i jakościowego nie będą uwzględniane.

 

10. W przypadku powstania konieczności wystawienia faktury korygującej, zwrotu gotówki lub wymiany na inny towar za reklamowany, a towar dostarczony był bez kompletnego wyposażenia Hardware Storm  zastrzega sobie prawo do pobrania kwoty 50 zł netto za brakujące elementy. Za brakujące elementy uważa się: kable, sterowniki i oprogramowanie, instrukcje itp.

 

11. Gwarancją nie są objęte:

I. Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady,

II. Uszkodzenia i wady wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji.

III. Uszkodzenia i wady powstałe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek lub zmian dokonanych przez Kupującego lub Użytkownika.

IV. Gwarant nie odpowiada za wady montażu oraz ewentualne szkody poniesione w związku z demontażem, jak i za koszty transportu wynikłe z powodu dostarczenia towaru do gwaranta oraz koszty transportu wynikłe z dostarczenia towaru do uprawnionego (koszty dostarczenia gwarantowi towaru  i odbioru obciążają uprawnionego).

V. Czynności przewidziane w instrukcji obsługi dotyczące instalacji, do których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie produktu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp.

VI. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje odzyskiwania danych z dysków twardych.

VII. Gwarancja nie obejmuje baterii i akumulatorów stanowiących wyposażenie towaru oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

VIII. Produkty, które mają uszkodzone oznaczenia producenta, importera lub dostawcy (numery seryjne, fabryczne lub oznaczenia modelu) lub uszkodzone oznaczenia fi rmy Yamo Sp. z o.o. co uniemożliwia ich identyfikację.

 

12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy sprzętu w Serwisie Hardware Storm , a nie o czas pobytu w serwisie. W przypadku produktów, które zostały wymienione okres gwarancji biegnie od daty wystawienia pierwotnej faktury zakupu.

 

13. Firma Hardware Storm  nie bierze odpowiedzialności za stan prawny oprogramowania dostarczanego przez klientów do serwisu na dyskach twardych i innych nośnikach.

 

14. Usterka mechaniczna niezauważona przez serwisanta przyjmującego reklamację, a stwierdzona w docelowym serwisie technicznym, jest podstawą do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych.

 

15. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia uszkodzenia przesyłki z towarem odbierający zobowiązany jest do:

- sprawdzenia opakowania w obecności kuriera,

- jeżeli przesyłka jest uszkodzona należy ją natychmiast otworzyć w obecności kuriera i wspólnie sporządzić stosowny protokół,

- jeżeli uszkodzenie zawartości przesyłki zostało stwierdzone bezpośrednio po odjeździe kuriera mimo braku śladów na opakowaniu należy wezwać kuriera z powrotem i sporządzić wraz z nim protokół zawierający:

  • opis uszkodzenia,
  • nr listu przewozowego,
  • datę doręczenia,
  • nazwisko osoby przyjmującej przesyłkę,
  • nazwiska osób sporządzających protokół,
  • dokładne określenie oznakowania opakowania, np. obecność naklejek lub napisów "ostrożnie", "kruche" itp.

16. Przesyłki dostarczane do Hardware Storm Piotr Kała prosimy oznaczać napisem "OSTROŻNIE KRUCHE"

 

17. Urządzenia objęte ogólnopolską gwarancją producenta lub serwisu właściwego dla danej grupy produktów nie będą przyjmowane do Serwisu Hardware Storm z pominięciem sytuacji kiedy towar został zakupiony nie dawniej niż 30 dni temu i reklamacja dotyczy materiałów eksploatacyjnych.

 

„Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji współpracy z klientami i dostawcami hurtowni komputerowej” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B