Regulamin

§1. Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania Systemu Sprzedaży Internetowej oraz sprzedaży towarów przez Hardware Storm Piotr Kała za pośrednictwem Internetu zgodnie z ofertą handlową dostępną na stronie WWW pod adresem: https://b2b.hs.pl

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a) DOSTAWCA - Hardware Storm z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Góry Św. Anny 3, 47-330 Zdzieszowice, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Zdzieszowice pod numerem 2049, NIP: 1990032062, REGON: 160111391.

b) PARTNER - należy przez to rozumieć podmiot, który podpisał z Hardware Storm UMOWĘ HANDLOWĄ,

c) System Sprzedaży Internetowej lub SYSTEM - należy przez to rozumieć system sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu,

d) UŻYTKOWNIK - należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z SYSTEMU,

e) DOSTĘP DO SYSTEMU - należy przez to rozumieć prawo dostępu do serwisu zgodnie z wybranymi dla danego użytkownika uprawnieniami.

§2. Prawo dostępu do systemu

1. Pełny dostęp do SYSTEMU może być przyznany PARTNEROWI wyłącznie w trakcie obowiązywania UMOWY HANDLOWEJ.

2. Z chwilą rozwiązania UMOWY HANDLOWEJ następuje utrata prawa dostępu do SYSTEMU.

3. Na wniosek PARTNERA złożony drogą faksową lub internetową na formularzu opracowanym przez DOSTAWCĘ, DOSTAWCA przyznaje wskazanym osobom DOSTĘP DO SYSTEMU ze statusem „Użytkownik Autoryzujący”, podając szczegółowo zakres dostępu. Adres mailowy na który będą wysyłane dane do logowania musi być imienny.

4. Przyznając dostęp DOSTAWCA przydziela nowemu UŻYTKOWNIKOWI login i hasło.

5. PARTNER ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie loginu i hasła przyznanego UŻYTKOWNIKOWI.

6. Złożenie wniosku o przyznanie DOSTĘPU DO SYSTEMU przez PARTNERA stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.

7. PARTNER ma prawo do posiadania więcej niż jednego konta UŻYTKOWNIKA. Adresy mailowe użytkowników na który będą wysyłane dane do logowania muszą być imienne.

8. Wszyscy UŻYTKOWNICY otrzymują dostęp bazowy, umożliwiający przeglądanie oferty DOSTAWCY w postaci indywidualnego cennika. W/w uprawnienia mogą zostać rozszerzone o prawo składania zamówień w imieniu PARTNERA oraz o prawo do monitorowania rozliczeń pomiędzy PARTNEREM i DOSTAWCĄ oraz realizacje REKLAMACJI.

9. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia lub czasowego wstrzymania DOSTĘPU DO SYSTEMU bez podania przyczyn.

10. UŻYTKOWNIK jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu PARTNERA bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.

11. DOSTAWCA powiadomi PARTNERA na piśmie o każdej zmianie w zakresie DOSTĘPU DO SYSTEMU.

12. PARTNER ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego UŻYTKOWNIKA i dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania na piśmie DOSTAWCY o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do SYSTEMU lub o nieprawidłowościach występujących w zawiadomieniu otrzymanym w myśl postanowień pkt. 10.

13. PARTNER ponosi pełną odpowiedzialność za skutki akceptacji adresów wysyłkowych przez osobę autoryzująca lub inną osobę, która otrzymała takie uprawnienia.

14. Zmiana dostępu zgłoszona przez PARTNERA jest skuteczna wobec DOSTAWCY od następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszonej zmiany.

15. PARTNER ponosi odpowiedzialność za zamówienia, które zostały złożone przez UŻYTKOWNIKA, nawet jeżeli nie zostały one jeszcze wykonane.

16. DOSTAWCA ma prawo zabrać lub wstrzymać DOSTĘP DO SYSTEMU wszystkim UŻYTKOWNIKOM PARTNERA, który nie dokonał żadnego zakupu u DOSTAWCY w okresie kolejnych 30 dni.

17. Zabranie lub wstrzymanie DOSTĘPU DO SYSTEMU może mieć miejsce także w sytuacji, gdy PARTNER prowadzi działalność konkurencyjną wobec DOSTAWCY.

18. Wykrycie w SYSTEMIE działania programu dokonującego automatycznej akwizycji danych będzie skutkowało natychmiastowym zlikwidowaniem wszystkich kont UŻYTKOWNIKÓW PARTNERA, który w ten właśnie sposób pozyskuje informacje, co może skutkować określonymi skutkami prawnymi.

§3. Zamówienia

1. STRONY ustalają, że zamówienia składane drogą internetową w SYSTEMIE nie wymagają potwierdzenia przez PARTNERA w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej.

2. DOSTAWCY przysługuje jednak prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.

3. Wszystkie ceny prezentowane w SYSTEMIE są cenami netto nie zawierającymi podatku VAT.

4. Złożenie zamówienia w SYSTEMIE jest jednocześnie zaakceptowaniem przez UŻYTKOWNIKA warunków obsługi serwisowej dotyczącej zamawianych produktów dostępnych na stronie b2b.hs.pl

5. Przedstawione w SYSTEMIE dane techniczne produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (niezgodność towaru z umową).

§4. Tajemnica handlowa

1. Dane o cenach oraz dostępności produktów oferowanych przez DOSTAWCĘ w SYSTEMIE przeznaczone są dla PARTNERA wyłącznie dla celów związanych z zakupem od DOSTAWCY w/w produktów.

2. PARTNER oraz żaden z jego UŻYTKOWNKÓW nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1, jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związanych z zakupem towarów od DOSTAWCY.

3. W wypadku naruszenia powyższego zakazu DOSTAWCA może zabrać PARTNEROWI prawo dostępu do SYSTEMU

§5. Zasady końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia UMOWY HANDLOWEJ.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany po wejściu na stronę logowania do Systemu B2B.

 

„Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji współpracy z klientami i dostawcami hurtowni komputerowej” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B