Kredyt kupiecki

W celu uzyskania kredytu kupieckiego konieczne jest posiadanie aktywnego konta w systemie B2B oraz rozpoczęta i aktywna współpraca handlowa.

Każda firma która dokona minimum 3 zakupów w okresie niedłuższym niż 6 miesiący, na kwotę nie mniejszą niż 1000 zł netto zostanie poddana weryfikacji przez ubezpieczyciela Euler Hermes. Po pozytywnej weryfikacji zostanie przyznany limit kupiecki w wysokości 20.000 zł oraz 14 dni odroczonego terminu płatności.

W celu zwiekszenia limitu jak i wudłużenia terminu płatności prosimy o wypełnienie wniosku kredytowego (pobierz: „Wniosek kredytowy”) i przesłanie go na adres: ksiegowosc@hardwarestorm.pl lub dostarczenie do Państwa handlowca wraz z aktualnymi dokumentami finansowymi firmy (Bilans, Rachunek Wyników, w przypadku osób fizycznych, które nie mają obowiązku sporządzania takich dokumentów, deklaracja VAT 7 za ostatni miesiąc oraz deklaracja PIT-36 za poprzedni rok obrachunkowy). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego Państwa handlowiec zostanie poinformowany o wysokości przyznanego limitu i terminie płatności. Decyzja kredytowa jest ważna przez miesiąc od daty jej wydania.

W przypadku potrzeby ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu proponujemy weksel in blanco według wzorów zamieszczonych poniżej.Sposoby zabezpieczenia kredytu kupieckiego:

 
1. Weksel in-blanco i deklaracja wekslowa

Jako standardowe zabezpieczenie kredytu kupieckiego w Hardware Storm Piotr Kała stosujemy weksel in blanco z towarzyszącą mu deklaracją wekslową.

Weksel (jak i deklaracja) muszą być czytelnie podpisane przez wpisanie imienia i nazwiska, numeru i serii dowodu osobistego (w przypadku osobistego poręczenia lub gdy wystawcą jest osoba fizyczna) i podpisu w formie używanej do podpisywania dokumentów bankowych. Poręczyciele podpisują się na odwrocie weksla po słowie "poręczam" lub "gwarantuję" stosując się co do formy wcześniej wspomnianych elementów podpisu. Aktualny wzór deklaracji wekslowej znajduje się na stronie b2b.hs.pl w sekcji „warunki współpracy finansowej”.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, żeby na deklaracji wekslowej jak i wekslu podpisać się dokładnie w ten sam sposób. Podpisy powinny być złożone osobiście przez wystawcę i poręczyciela weksla w obecności pracownika Hardware Storm lub notariusza. W innym przypadku należy przedstawić dokument uwierzytelniający wzory podpisów, taki jak: notarialne uwierzytelnienie podpisu, bankowa karta wzorów podpisów, w przypadku osób występujących jako osoby fizyczne - kserokopia dowodu osobistego ze stroną z podpisem.

Prosimy o nie wypełnianie pozostałych elementów weksla in blanco przez jego wystawcę - jest to niedopuszczalne z racji istoty weksla in blanco. Umożliwi to także wykorzystanie blankietu niezależnie od zmian w limicie kredytu kupieckiego Państwa firmy.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki Akcyjne

W przypadku Sp. z o.o. i S.A. zabezpieczenia wekslowe wypełniane są w ten sam sposób. Weksel i deklarację wekslową muszą podpisać osoby zdolne do reprezentacji firmy, zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi - prosimy o dostarczenie razem ze składanymi zabezpieczeniami aktualnego odpisu z Rejestru Handlowego (Rejestru Przedsiębiorców). Podpis na wekslu i deklaracji wekslowej powinien zostać złożony w formie pieczęci firmowej, pod którą powinny podpisać się osoby reprezentujące firmę. Jeżeli umowa spółki stanowi o innej formie podpisywania dokumentów wekslowych - prosimy o zaakceptowanie weksla w formie wymaganej umową spółki oraz przedstawienie w Hardware Storm zapisu umowy mówiącego o sposobie podpisywania weksli.

Deklaracja wekslowa powinna zostać wypełniona zgodnie z podpisem na wekslu, tzn. (używając terminologii deklaracji) wystawcą jest firma (prosimy o wpisanie danych lub postawienie pieczątki), osoby reprezentujące - osoby podpisujące się na wekslu pod pieczęcią firmową (zgodnie z RHB), dłużnikiem jest firma (prosimy o wpisanie danych lub postawienie pieczątki).

Ważne jest aby sposób podpisania weksla i deklaracji wekslowej został dokonany w tej samej formie. Poniżej przedstawiamy przykład wypełnionych dokumentów wekslowych.

weksel_SP
deklaracja_SP

Jeżeli wartość kapitału spółki i jej majątku jest wg. Hardware Storm niewspółmierna do wysokości wnioskowanego limitu, wnioskodawca będzie poproszony o osobiste poręczenie weksla przez członków zarządu lub właścicieli. Dokonuje się tego poprzez wpisanie danych osoby poręczającej w deklaracji wekslowej (sekcja poręczycieli), podpis osoby poręczającej na dole deklaracji wekslowej pod słowem "poręczyciele" oraz podpis poręczyciela na odwrocie weksla po słowie "poręczam".

Od poręczycieli wymagamy dostarczenia załącznika do deklaracji wekslowej będącego:

 

zgodą współmałżonka na poręczenie zobowiązania wekslowego lub oświadczeniem poręczyciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim w zależności od stanu cywilnego poręczyciela.


Poniżej podajemy wzór poręczenia na wekslu i wypełnienia załącznika przez współmałżonka:

weksel_SP_por
deklaracja_SP_por
zalacznik_OF_zgoda

Jeżeli poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim - załącznik wypełnia w sposób następujący:

zalacznik_OF_single

UWAGA - prosimy o dostarczenie kserokopii 1 oraz 2 strony dowodu osobistego osób podpisujących i poręczających weksel.

Spółki Jawne

W przypadku spółki jawnej wymagamy wystawienia weksla przez spółkę reprezentowaną przez wszystkich wspólników oraz poręczenia weksla przez wszystkich wspólników.
Weksel i deklarację podpisują wspólnicy pod pieczęcią firmy (chyba, że umowa spółki stanowi inaczej) jako "wystawca". Poręczyciele (wspólnicy) podpisują się jako osoby fizyczne (bez pieczęci firmowej) na deklaracji pod słowem "poręczyciele" a na wekslu - na jego odwrocie - po słowie "poręczam".

Każdy ze wspólników - jako poręczyciel - musi dostarczyć załącznik do deklaracji wekslowej będący:

 

zgodą współmałżonka na poręczenie zobowiązania wekslowego lub oświadczeniem poręczyciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim

w zależności od stanu cywilnego wspólnika (poręczyciela).

Deklaracja wekslowa powinna zostać wypełniona zgodnie ze sposobem podpisania weksla, tzn. (używając terminologii deklaracji) wystawcą jest firma (prosimy o wpisanie danych lub postawienie pieczątki), osoby reprezentujące - wszyscy wspólnicy, dłużnikiem jest firma (prosimy o wpisanie danych lub postawienie pieczątki), poręczyciele - wszyscy wspólnicy.

Ważne jest aby podpisy na wekslu i deklaracji wekslowej zostały złożone w ten sam sposób. Poniżej przedstawiamy sposób wypełnienia zabezpieczeń wekslowych w przypadku, gdy spółka ma trzech wspólników.

weksel_SJ
deklaracja_SJ

Każdy ze wspólników dostarcza załącznik do deklaracji wekslowej. Przykład jak wypełnić załącznik w przypadku gdy osoba poręczająca pozostaje w związku małżeńskim w którym obowiązuje wspólnota majątkowa znajduje się poniżej.

zalacznik_OF_zgoda

Jeżeli poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim - załącznik wypełnia w sposób następujący:

zalacznik_OF_single

UWAGA - prosimy o dostarczenie kserokopii 1 oraz 2 strony dowodu osobistego osób podpisujących i poręczających weksel.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej weksel wystawia właściciel - jako osoba fizyczna - gwarantując zobowiązania swojej firmy. Zgodnie z tym podpis na wekslu i deklaracji wekslowej nie może być opatrzony pieczątką firmową lub imienną - potrzebny jest jedynie czytelny podpis właściciela (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego i pod spodem podpis bankowy). Wymagamy również poręczenia współmałżonka właściciela poprzez czytelne podpisanie się na odwrocie weksla po słowie "poręczam" (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego i pod spodem podpis bankowy).

Deklaracja wekslowa powinna zostać wypełniona zgodnie z wekslem, tzn. (używając terminologii deklaracji) wystawcą jest właściciel jako osoba fizyczna, dłużnikiem jest firma (prosimy o wpisanie danych lub postawienie pieczątki), poręczyciele - wpisuje się współmałżonek wspólnika.

W przypadku, gdy właściciel nie pozostaje w związku małżeńskim - prosimy o dostarczenie stosownego oświadczenia na załączniku do deklaracji wekslowej.
Ważne jest aby podpisy na wekslu i deklaracji wekslowej zostały złożone w ten sam sposób.
Poniżej przedstawiamy wzór wypełnienia zabezpieczeń wekslowych gdy właściciel firmy pozostaje w związku małżeńskim:

weksel_OF_por
deklaracja_OF_por

i gdy nie pozostaje w związku małżeńskim:

weksel_OF_single
deklaracja_OF_single
zalacznik_ OF_single

UWAGA - prosimy o dostarczenie kserokopii 1 oraz 2 strony dowodu osobistego osób podpisujących i poręczających weksel.

Spółki cywilne

W przypadku spółek cywilnych, każdy ze wspólników składa oddzielny weksel jako osoba fizyczna - gwarantując zobowiązania spółki. Zgodnie z tym podpis na wekslu i deklaracji wekslowej nie może być opatrzony pieczątką firmową lub imienną - potrzebny jest jedynie czytelny podpis wspólnika (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego i pod spodem podpis bankowy).

Wymagamy również poręczenia współmałżonka wspólnika poprzez czytelne podpisanie się na odwrocie weksla po słowie "poręczam" (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego i pod spodem podpis bankowy).
Deklaracja wekslowa powinna zostać wypełniona zgodnie z wekslem, tzn. (używając terminologii deklaracji) wystawcą jest wspólnik jako osoba fizyczna, dłużnikiem jest spólka (prosimy o wpisanie danych lub postawienie pieczątki), poręczyciele - wpisuje się współmałżonek wspólnika.

W przypadku, gdy właściciel nie pozostaje w związku małżeńskim - prosimy o dostarczenie stosownego oświadczenia na załączniku do deklaracji wekslowej.
Ważne jest aby podpisy na wekslu i deklaracji wekslowej zostały złożone w ten sam sposób.
Poniżej przedstawiamy wzór wypełnienia zabezpieczeń wekslowych gdy wspólnik spólki pozostaje w związku małżeńskim:

weksel_OF_por
deklaracja_OF_por

i gdy nie pozostaje w związku małżeńskim:

weksel_OF_single
deklaracja_OF_single
zalacznik_ OF_single

Jeżeli wspólnicy są małżeństwem - mogą oni złożyć razem jeden weksel. W takim przypadku obydwoje występują jako wystawca weksla, czyli - obydwoje podpisują weksel oraz wpisują się jako wystawca weksla i podpisują jako wystawca weksla deklarację wekslową - bez konieczności poręczania dokumentów.


Poniżej przykład wypełnienia dokumentów wekslowych jeżeli dwóch wspólników jest małżonkami:

weksel_OF_couple
deklaracja_ OF_couple

UWAGA - prosimy zawsze o dostarczenie kserokopii 1 oraz 2 strony dowodu osobistego osób podpisujących i poręczających weksel.

Inne formy zabezpieczeń

W przypadku potencjalnej sprzedaży pod zakupy kontraktowe, których wartość przewyższa wolny limit kredytu kupieckiego klienta, możliwe jest przeprowadzenie takiej transakcji pod warunkiem dodatkowego jej zabezpieczenia.

Standardowymi sposobami dodatkowego zabezpieczenia może być gwarancja bankowa lub umowa zabezpieczająca płatność przez zabezpieczenie na wierzytelności od użytkownika końcowego (cesja należności).

Warunkiem przyjęcia zabezpieczenia w formie cesji należności jest pozytywna ocena standingu finansowego odbiorcy końcowego. Prosimy o każdorazowe uzgadnianie takich transakcji z Działem Windykacji Hardware Storm. Z uwagi na konieczność przygotowania i podpisania dodatkowej umowy (umowy cesji) prosimy o zgłaszanie tego typu transakcji z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

„Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt „Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji współpracy z klientami i dostawcami hurtowni komputerowej” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B